Copyright 2021 - Custom text here

Załączniki:

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spwrzescie.slupsk.pl/spwrzescie.kylos.pl

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • Część plików publikowanych przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo.

b) nieproporcjonalne obciążenie:

 • Archiwalne dokumenty opublikowane przed wejściem ustawy.

c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

 • Mapy. Filmy na żywo. Dokumenty wytworzone przez inne podmioty.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:

 • 2021-02-26

Metoda przygotowania oświadczenia:

 • samoocena

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

 • 2020-09-25

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:

 • Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

 • Łukasz Cysewski

Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

 • +48 59 846 26 13

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:

 • Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" we Wrześciu • Adres: Szkoła Podstawowa we Wrześciu, Wrzescie 44, 76 – 200 Słupsk • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. • Telefon: 59 846 26 13

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:

 • 2018-12-01

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:

 • 2018-12-01

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:

 • https://achecker.ca/checker/index.php

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  SHIFT + ALT + 0-9 - Menu

Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:

 • brak aplikacji mobilnej

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:

 • Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

 • Budynek położony jest we Wrześciu przy ulicy, kierunek Słupsk - Główczyce. Lokalizacja umożliwia dojazd autobusem PKS, Nord, transportem gminnym lub własnym środkiem transportu. Dzieci i uczniowie dowożeni do szkoły i punktu przedszkolnego wysiadają na terenie szkoły lub na przystanku autobusowym położonym ok. 50 m od budynku szkolnego. Na terenie szkoły znajdują się parkingi, w tym miejsca postojowe dla niepełnosprawnych. Do budynku Szkoły można wejść czterema wejściami, dwa z nich dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku nie ma możliwości dotarcia do wszystkich pomieszczeń wózkiem, z uwagi na przeszkody architektoniczne w postaci schodów. W budynku brak także toalety dostosowanej dla osób poruszających się na wózku. W budynku szkolnym nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dl osób niewidomych i słabowidzących. Sekretariat, gabinet pedagoga i za-cy dyrektora znajduje się na dolnym holu przy wejściu głównym i jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W szkole nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

 • nie dotyczy

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:

 • środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:

Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" we Wrześciu

Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:

Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

 • Podstawa prawna • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526 • Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848